Tot 30 November,30% op breigaren en 20% op de rest van de bestelling. ontvang uw gratis geschenk voor elke bestelling vanaf 50€ aankoop. informatie...

Algemene verkoopsvoorwaarden


INLEIDING

Deze website wordt geëxploiteerd door de onderneming BERGERE DE FRANCE, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 8.726.064, met hoofdzetel te 91 rue Ernest Bradfer 55000 BAR LE DUC (Frankrijk), ingeschreven bij het RCS van BAR LE DUC onder nummer B 312 141 344.

De onderneming SODIFIL, handelend onder de naam BERGERE DE FRANCE, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 60.000, ingeschreven in het Belgisch Handelsregister onder nummer 0433.262.970, met hoofdzetel te Schermutselingstraat 1 in 7700 MOESKROEN (BELGIË) is een Belgische dochteronderneming van de Franse onderneming BERGERE DE FRANCE.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden bij de onderneming BERGERE DE FRANCE voor alle op de website www.bergere-de-france.be aangeboden Producten en Diensten door natuurlijke personen die geen handelaar zijn.

Dientengevolge impliceert het bestellen van een op de website www.bergere-de-france.be te koop aangeboden Product of Dienst de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan de Klant erkent dat hij er voorafgaand aan zijn bestelling kennis van heeft genomen.


ARTIKEL 1. DEFINITIES

Klant
Bezoeker van de Website die een Product bestelt.
Algemene Voorwaarden
deze akte, met inbegrip van de inleiding en bijlagen ervan, evenals eventuele latere amendementen, vervangingen, uitbreidingen of vernieuwingen.
Bestemmeling
Persoon die het product ontvangt bij de levering ervan.
Product
elk product dat te koop wordt aangeboden op de Website.
Dienst
elke dienst die te koop wordt aangeboden op de Website.
Website
de website 'www.bergere-de-france.be', die door de verkoper wordt gebruikt om zijn Producten in de handel te brengen.
Bezoeker
Elke persoon die de Website 'www.bergere-de-france.be' bezoekt.

ARTIKEL 2. INTEGRALITEIT

Deze Algemene Voorwaarden verwoorden alle verplichten van de partijen. De Klant wordt dan ook geacht alle bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.


ARTIKEL 3. VOORWERP

Deze Algemene Voorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de online verkoop van de door de onderneming BERGERE DE FRANCE aan de Klant aangeboden Producten en Diensten, van de bestelling tot de levering, via de betaling en het gebruik van door de onderneming BERGERE DE FRANCE ter beschikking gestelde diensten.


ARTIKEL 4. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van de Producten en Diensten op het ogenblik waarop de Klant de bestelling plaatst. Ze zijn van toepassing op alle verkooptransacties voor Producten en Diensten van BERGERE DE FRANCE die uitgevoerd worden via de Nederlandstalige versie van de Website www.bergere-de-france.be.

Ze zijn exclusief voorbehouden aan consumenten, in de betekenis die de wet en de rechtspraak hieraan geven, die uitsluitend voor eigen rekening handelen.

De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld van de Klanten op de website van BERGERE DE FRANCE, waar ze rechtstreeks geraadpleegd kunnen worden.

Ze kunnen de Klant ook worden toegestuurd op eenvoudige aanvraag per telefoon, e-mail of post.

De Algemene Voorwaarden zijn tegenstelbaar aan de consument, die door het aanvinken van een hiervoor voorzien vakje erkent ervan kennis te hebben genomen en de Algemene Voorwaarden aanvaard te hebben alvorens de bestelling te plaatsen.

De bevestiging van de bestelling houdt dus de aanvaarding in zonder beperking of voorbehoud van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.


ARTIKEL 5. BESTELLING


5.1. Vermogen om te contracteren

Iedere Klant van de onderneming BERGERE DE FRANCE verklaart over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken om zich te verbinden in het kader van deze verkoopvoorwaarden.

BERGERE DE FRANCE behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een geschil bestaat of met wie tijdens de verwerking van een bestelling een geschil ontstaat, met name een geschil met betrekking tot de betaling van een vroegere bestelling, te weigeren.


5.2. Aanvaarding van de Voorwaarden door de Klant

Het feit dat de Klant het vakje 'Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard' aanvinkt alvorens over te gaan tot de betaling, houdt een onherroepelijke en ontegenzeggelijke aanvaarding in, die niet ter discussie gesteld kan worden, tenzij onder de beperkende voorwaarden vermeld in de paragraaf 'recht tot herroeping'.

De Klant erkent hiermee deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.


5.3. Bestelling

De Klant kan zijn bestelling plaatsen bij de onderneming BERGERE DE FRANCE via het internet 24u/24u en 7d/7d, telefonisch op 056-34 06 82 (in het Frans) of op 056-34 66 02 (in het Nederlands) van 9u tot 17u van maandag tot vrijdag.

In dat kader kan BERGERE DE FRANCE niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen, onderbrekingen of beschadigingen die de Klant verhinderen om contact op te nemen, zoals updates en technische interventies op de website, overbelasting van het netwerk, storingen op andere netwerken, storingen van derden, systeempannes of elk ander geval van overmacht (de lijst is niet uitputtend).

Het bestelproces bestaat uit 7 opeenvolgende stappen:

 • Allereerst moet de Klant het Product/de Producten selecteren dat/die hij wenst te kopen.
 • De Klant moet vervolgens zijn boodschappenmand bevestigen.
 • De Klant moet de kleur, de maat en de samenstelling van de geselecteerde Producten controleren en de gevraagde hoeveelheden aangeven.
 • De bestelling kan slechts geregistreerd worden op de website indien de Klant zich duidelijk geïdentificeerd heeft en een klantaccount heeft aangemaakt, ofwel door het opgeven van zijn persoonlijk e-mailadres en wachtwoord, ofwel door alle nodige gegevens voor een online inschrijving te vermelden.
 • Zodra hij geïdentificeerd is, moet de Klant duidelijk de gegevens vermelden die nodig zijn voor de levering, met name het exacte leveringsadres en eventuele toegangsbeperkingen (gebouw, verdieping, digicode, enz.).
 • De Klant moet de gewenste leveringswijze en
 • vervolgens de gewenste betalingswijze aangeven.
 • Vóór de laatste stap wordt er een pagina 'Bestellingscontrole' weergegeven, aan de hand waarvan de Klant alle producten die hij op het punt staat te bestellen en alle gegevens die hij ingevoerd heeft kan controleren.
 • De Klant moet overgaan tot de betaling van zijn bestelling op de beveiligde interface, die het verkoopcontract dat hem bindt met BERGERE DE FRANCE op bindende en definitieve wijze zal formaliseren.

De Klant ontvangt onmiddellijk een elektronische betalingsbevestiging voor de Bestelling.

In geval van verlengde inactiviteit tijdens de verbinding, wordt de selectie van de Producten die door de Klant vóór deze inactiviteit gekozen werd mogelijk niet meer gegarandeerd. In dat geval wordt de Klant gevraagd om zijn selectie van Producten te herhalen vanaf het begin.

Elke bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de voor verkoop beschikbare Producten.

Het online invoeren van het bankkaartnummer en de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Klant gelden als bewijs van de bestelling en de afdwingbaarheid van de sommen voor de bestelde Producten.


5.4. Bestellingsbevestiging

Er wordt automatisch een e-mail naar de Klant verstuurd om zijn bestelling te bevestigen, mits het op het inschrijvingsformulier vermelde e-mailadres geen fouten bevat.


5.5. Opvolging van de bestelling

De Klant kan de status van zijn bestelling opvolgen door de rubriek 'Mijn account' op de website www.bergere-de-france.be te raadplegen.

Voor vragen met betrekking tot de opvolging van zijn bestelling kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst van BERGERE DE FRANCE: telefonisch op 056-34 06 82 (in het Frans) of op 056-34 66 02 (in het Nederlands) van 9u tot 17u van maandag tot vrijdag of via e-mail door de instructies in deze link te volgen: contact met ons opnemen.


5.6. Bewijs van de transactie

De digitale registers die onder redelijke beveiligingsvoorwaarden bewaard worden in de informaticasystemen van BERGERE DE FRANCE, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

De onderneming BERGERE DE FRANCE ontvangt, bewaart, registreert noch verspreidt elementen van de bankgegevens van zijn klanten. Alle bankgegevens worden rechtstreeks behandeld door de gespecialiseerde partner (HIPAY) van de onderneming.

De bestelbonnen en de facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium, en kunnen als bewijs worden voorgelegd.


ARTIKEL 6. INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN


6.1. Kenmerken van de Producten

Alvorens zijn bestelling te plaatsen kan de Klant op de website www.bergere-de-france.be kennis nemen van de essentiële kenmerken van het Product of de Producten en de Dienst(en) dat/die hij wenst te bestellen. De Klant kan één of meerdere Producten of Diensten selecteren uit de verschillende categorieën die aangeboden worden op de website www.bergere-de-france.be.

De gegevens, kenmerken, foto's en grafische elementen op de website www.bergere-de-france.be of in de door de onderneming BERGERE DE FRANCE verstuurde e-mails worden slechts ter illustratie verschaft. Hieruit volgt dat de onderneming BERGERE DE FRANCE niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor verschillen in waarneming met betrekking tot de vormen en kleuren tussen de weergegeven foto's of grafische elementen en de Producten.

In dit kader zal de onderneming BERGERE DE FRANCE zich inspannen opdat de grafische voorstelling van de Producten op de website www.bergere-de-france.be zo getrouw mogelijk zou zijn.

De onderneming BERGERE DE FRANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade, met inbegrip van exploitatieverlies, winstderving, verlies van kansen, schade of kosten naar aanleiding van de aankoop van de Producten of Diensten. De onderneming BERGERE DE FRANCE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies van gegevens of bestanden of de in de bovenstaande paragraaf gedefinieerde schade.


6.2 Conformiteit van de Producten

De Producten voldoen aan de geldende voorschriften met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van personen, de eerlijkheid van handelspraktijken en de bescherming van de consument op het ogenblik van de marktintroductie ervan.

De producten voldoen aan de voorschriften van het geldend Belgisch recht op het ogenblik van de marktintroductie ervan.


6.3 Beschikbaarheid van de producten

De onderneming BERGERE DE FRANCE verbindt zich slechts tot het leveren van de ontvangen bestellingen voor zover de Producten in voorraad zijn. Indien het Product of de Producten niet in voorraad zijn, verbindt de onderneming BERGERE DE FRANCE zich ertoe om de Klant hierover zo snel mogelijk in te lichten.

De onderneming BERGERE DE FRANCE kan het op zijn website www.bergere-de-france.be aangeboden productengamma wijzigen.

De beschikbaarheid kan binnen eenzelfde dag variëren in functie van het verkoopvolume. De onderneming BERGERE DE FRANCE werkt de beschikbaarheid van zijn Producten zeer regelmatig bij, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de voorraad niet overeenkomt met de vermelde voorraad.

Indien de onderneming BERGERE DE FRANCE niet in staat is om een besteld Product te leveren, zal ze de Klant hierover via e-mail of telefonisch inlichten. De onderneming BERGERE DE FRANCE zal de Klant inlichten over de termijn waarna het product opnieuw beschikbaar zal zijn. Indien de Klant niet wenst te wachten totdat het Product opnieuw beschikbaar is of indien het Product definitief onbeschikbaar is, wordt het volledige gestorte bedrag binnen de 14 dagen na de annulatie van de bestelling terugbetaald mits de bankrekening van de Klant gedebiteerd werd.

Er kan geen enkele annulatievergoeding gevraagd worden buiten de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de genoemde Bestelling, tenzij de niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan de onderneming BERGERE DE FRANCE.


ARTIKEL 7. PRIJS

De vermelde verkoopprijzen van de Producten worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw.

De verkoopprijzen van de Producten zijn degene die gelden op de datum van de verzending van de bestellingsbevestiging door de Klant.

De verkoopprijzen van de Producten kunnen door de onderneming BERGERE DE FRANCE op elk ogenblik gewijzigd worden.

De prijzen zijn exclusief leveringskosten, die voor rekening van de Klant zijn, en die gefactureerd worden als supplement bij de aangekochte Producten, naargelang het bedrag van de bestelling. De leveringskosten worden vermeld vóór de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Klant. De prijzen houden ook geen rekening met eventuele promoties of persoonlijke kortingen, die weergegeven worden vóór de uiteindelijke bevestiging van de bestelling.

De prijzen zijn inclusief de Belasting op de Toegevoegde Waarde (btw) die van toepassing is op het ogenblik van de bestelling; elke wijziging van de toepasselijke belasting zal automatisch doorberekend worden in de prijs van de Producten die door de onderneming BERGERE DE FRANCE op de website www.bergere-de-france.be verkocht worden.

De prijzen kunnen echter niet meer gewijzigd worden zodra de bestelling van de Klant werd geplaatst.

De communicatiekosten voor de raadpleging van de Website zijn uitsluitend voor rekening de Klant.


ARTIKEL 8. DE BETALING


8.1 Betalingsmiddelen

Het volledige bedrag moet betaald worden op het ogenblik waarop de Klant de bestelling plaatst. De gestorte bedragen kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als aanbetalingen of voorschotten.

De Klant kan zijn bestelling online betalen via Paypal of zijn bankkaart: Visa, Eurocard / Mastercard, Maestro, American Express of Bancontact. De Klant vermeldt het nummer op de voorkant van zijn bankkaart, de vervaldatum van zijn bankkaart en het cryptogram op de achterkant van zijn bankkaart (3 laatste cijfers).

De betalingsverbintenis die wordt aangegaan via een betaalkaart is onherroepelijk. Door zijn bankkaartgegevens te communiceren, geeft de Klant de Verkoper de toelating om zijn bankkaart te debiteren met het bedrag dat overeenkomt met de prijs incl. btw.

Hiertoe bevestigt de Klant bij de bevestiging van zijn bestelbon dat hij houder is van de te debiteren bankkaart en dat de naam die vermeld is op de bankkaart inderdaad de zijne is, desgevallend dat hij beschikt over de nodige toelatingen om het betaalmiddel dat hij voor de betaling van zijn bestelling gekozen heeft te gebruiken.

De onderneming BERGERE DE FRANCE behoudt zich het recht voor om elke uitvoering van een bestelling en/of levering, ongeacht de aard of het uitvoeringsniveau ervan, op te schorten of te annuleren, in geval van wanbetaling of gedeeltelijke betaling door de Klant, in geval van een betalingsgeschil dat in behandeling is, in geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de website www.bergere-de-france.be.

Overigens behoudt de onderneming BERGERE DE FRANCE zich het recht voor om elke bestelling om legitieme redenen te weigeren en meer bepaald indien de aantallen van de bestelde producten abnormaal hoog zijn voor kopers in de hoedanigheid van consumenten.

De Klant kan zijn aankopen in alle rust uitvoeren; de onderneming BERGERE DE FRANCE verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de online verstrekte gegevens, en met name de bankgegevens die verschaft worden aan de betalingspartners, te verzekeren. BERGERE DE FRANCE heeft gekozen voor de dienstverlener HIPAY en/of Paypal. De optie 3D secure wordt 'Verified by Visa' of 'SecureCode' door Mastercard genoemd. Om zijn aankoop af te ronden, wordt de Klant doorverwezen naar de website van zijn bank, die hem bijkomende gegevens vraagt, om te bevestigen dat hij houder is van zijn betalingsmiddel. De meest voorkomende methodes zijn de invoer van een wachtwoord, een per sms verstuurde code of een systeem met een kaartlezer. Alleen de bankinstelling beschikt over de bankgegevens die op de website op het ogenblik van de betaling verstrekt worden.


8.2. Bestellingsoverzicht en factuur

Er is een bestellingsoverzicht beschikbaar in de rubriek 'Mijn account' op de website www.bergere-de-france.be.

De Klant beschikt over het origineel van zijn factuur in het pakket dat hij ontvangt.


8.3. Eigendomsoverdracht

De verkochte Producten blijven vol en geheel eigendom van de onderneming BERGERE DE FRANCE totdat de volledige prijs inclusief kosten, belastingen en verplichte bijdragen betaald is.


ARTIKEL 9. LEVERING


9.1.Leveringszones

De onderneming BERGERE DE FRANCE levert in België


9.2. Leveringswijze

De Producten worden geleverd op het adres dat door de Klant op de bestelbon vermeld werd. De Klant moet de volledigheid en de correctheid controleren van de gegevens die hij verstrekt aan de onderneming BERGERE DE FRANCE. De onderneming BERGERE DE FRANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten en gevolgen hiervan inzake vertraagde of foutieve leveringen. In deze context zijn alle kosten voor het opnieuw versturen van de bestelling volledig voor rekening van de Klant.

De onderneming BERGERE DE FRANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraagde leveringen wanneer dit toe te schrijven is aan de onvoorziene en onoverkomelijke tussenkomst van een derde of aan overmacht.


9.3. Bedrag van de leveringskosten

Het bedrag van de Leveringskosten hangt af van het bedrag van de Bestelling en de door de Klant gekozen leveringswijze. Hoe dan ook wordt het bedrag van de Leveringskosten vermeld aan de Klant voor de Bevestiging van de Bestelling.


9.4. Leveringsmiddelen

Thuis:

Levering bij de Klant thuis of op elk ander adres in België.

De deelname in de verzendingskosten bedraagt € 6,99.

Surf hier naar uw klantaccount om de status van de levering op te volgen.


Mondial Relay:

Deze leveringswijze biedt de Klant de mogelijkheid om de goederen te laten leveren in een van de 3800 Mondial Relay-afhaalpunten in België, Europees Frankrijk en Luxemburg. Door te kiezen voor levering op een afhaalpunt, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden van Mondial Relay en deze zonder voorbehoud te onderschrijven.

De deelname in de verzendingskosten bedraagt € 6,99


9.5. Leveringstermijn

Voor elke bestelling die online geplaatst wordt via de Website www.bergere-de-france.be, wordt de bestelling binnen hoogstens 3 werkdagen klaargemaakt voor verzending, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Er wordt een e-mail naar de Klant verstuurd op het ogenblik waarop de Producten verzonden worden, mits het op het inschrijvingsformulier vermelde e-mailadres geen fouten bevat. Zodra de Klant deze e-mail ontvangen heeft, kan hij de hierboven beschreven termijnen van de transportbedrijven in aanmerking nemen.

De hierboven vermelde leveringstermijnen zijn degene die over het algemeen worden vastgesteld.

Overigens licht de onderneming BERGERE DE FRANCE zijn Klanten erover in dat deze leveringstermijnen noch zondagen noch feestdagen omvatten.


9.6. Verpakking

De Producten worden verpakt om te voldoen aan de geldende transportnormen en om een optimale bescherming van de Producten bij de levering ervan te verzekeren.

De Klant wordt gevraagd om dezelfde normen na te leven indien hij het Product terugstuurt.

Elke beschadiging van een Product die wordt vastgesteld bij de retour en die te wijten is aan nalatige verpakking kan leiden tot een gedeeltelijke terugbetaling of het niet terug betalen van het Product, indien het Product in de staat waarin het zich bevindt niet doorverkocht kan worden of in geval van verergering van het gemelde technische probleem.


9.7. Verantwoordelijkheid van de klant voor de controle van pakketten bij ontvangst

Hoewel de onderneming BERGERE DE FRANCE verantwoordelijk blijft voor de verkochte goederen tot aan de levering, wordt de Klant eraan herinnerd dat hij verantwoordelijk is om zijn pakket(ten) bij ontvangst te controleren in aanwezigheid van de leverancier en elke onregelmatigheid op het afleveringsbewijs (beschadiging van het pakket, ontbrekend Product ten opzichte van de leveringsbon, gebroken Producten, leveringsdatum niet conform aan de normale termijn van de leveringsdienst...) te melden aan de transporteur of het pakket te weigeren, indien het duidelijk beschadigd is bij de Levering. Dit voorbehoud en deze klachten moeten binnen een termijn van 3 werkdagen volgend op de leveringsdatum van de Producten gericht worden aan de onderneming BERGERE DE FRANCE. Indien dergelijke vermeldingen niet genoteerd werden op het door de transporteur aan de Klant voorgelegde afleveringsbewijs, wordt ervan uitgegaan dat de Klant het Product aanvaard heeft en kan de correcte levering ervan niet betwist worden.


9.8. Vertraagde levering die te wijten is aan BERGERE DE FRANCE

BERGERE DE FRANCE licht de Klant er via e-mail over in dat het Product met vertraging geleverd zal worden.

De Klant kan in dat geval beslissen om de Bestelling te annuleren, waarover hij BERGERE DE FRANCE via e-mail op de hoogte brengt.

Indien de Bestelling bij de ontvangst van het annulatiebericht van de Klant door BERGERE DE FRANCE nog niet verzonden is, wordt de levering geblokkeerd en worden de eventueel gedebiteerde sommen binnen een termijn van veertien dagen na de ontvangst van het annulatiebericht terugbetaald aan de Klant.

Indien de Bestelling bij de ontvangst van het annulatiebericht van de Klant door BERGERE DE FRANCE reeds verzonden is, kan de Klant de Bestelling annuleren door het pakket te weigeren. BERGERE DE FRANCE betaalt in dat geval de gedebiteerde sommen en de door de klant betaalde retourkosten terug binnen een termijn van veertien dagen na de ontvangst van het geweigerde pakket, indien het volledig is en zich in zijn oorspronkelijke staat bevindt.


9.9. Vertraagde levering die te wijten is aan de transporteur

In geval van een vertraagde levering ten opzichte van de door de transporteur aangekondigde termijn, suggereert de onderneming BERGERE DE FRANCE de Klant allereerst om bij de transporteur na te gaan of het pakket niet in behandeling is en vervolgens desgevallend contact op te nemen met de Klantendienst, telefonisch op 056-34 06 82 (in het Frans) of op 056-34 66 02 (in het Nederlands) van 9u tot 17u van maandag tot vrijdag of via e-mail door de instructies in de volgende link te volgen: contact met ons opnemen, om een onderzoeksdossier te openen bij de transporteur.

De Klant moet het verlies melden binnen 30 dagen vanaf de datum die vermeld wordt voor de levering van de bestelling. De onderneming BERGERE DE FRANCE zal vervolgens de nodige klachten indienen bij de betrokken transporteur.

Als het pakket teruggevonden wordt, wordt het onmiddellijk kosteloos doorgestuurd naar de Klant.

Als het pakket na afronding van het onderzoek door de transporteur niet teruggevonden wordt, kan de Klant de onmiddellijke terugbetaling van zijn bestelling vragen. Indien de klant een tegoed ten belope van de gestorte sommen wenst te behouden om een nieuwe bestelling te plaatsen, wordt hij verzocht contact op te nemen met de klantendienst om vrijgesteld te worden van de verzendingskosten voor deze nieuwe bestelling.


ARTIKEL 10. HERROEPINGSRECHT


10.1. Principe

Volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst of de ontvangst van zijn artikel om zijn herroepingsrecht te doen gelden, zonder opgave van redenen en zonder andere kosten te moeten dragen dan de retourkosten, die voor zijn rekening blijven.

BERGERE DE FRANCE kent echter op commerciële basis een retourtermijn van een maand toe.

Indien deze termijn eindigt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een vrije dag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Indien een bestelling betrekking heeft op verschillende artikelen die afzonderlijk geleverd worden, begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van het laatste artikel.


10.2. Wijze van uitoefening van het herroepingsrecht

Om zijn herroepingfsrecht uit te oefenen, licht de Klant BERGERE DE FRANCE vóór de afloop van de hierboven vermelden termijn van veertien (14) dagen in over zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, ofwel via een modelformulier voor herroeping (zie Bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden), ofwel via een ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wil uitdrukt om de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan ook contact opnemen met BERGERE DE FRANCE:

 • via e-mail door de instructies in de volgende link te volgen: contact met ons opnemen.
 • telefonisch op 056-34 06 82 (in het Frans) of op 056-34 66 02 (in het Nederlands) van 9u tot 17u van maandag tot vrijdag; zorg ervoor dat u uw factuur bij de hand heeft. BERGERE DE FRANCE zal de ontvangst van de herroeping van de Klant onverwijld per e-mail bevestigen.

10.3. Uitzonderingen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, [2 vervoer]2, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen

10.4. Retourgegevens van de artikelen

De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de kennisgeving van zijn beslissing om de bestelling te herroepen om zijn artikel terug te sturen naar BERGERE DE FRANCE, waarbij de retourkosten voor rekening van de Klant zijn.

De Klant moet in elk geval een termijn van een maand vanaf de levering respecteren om het Product terug te sturen naar BERGERE DE FRANCE.

De Klant moet het Product terugsturen naar het volgende adres: SAV BERGERE DE France
BP 33- 7700 MOESKROEN

De Producten moeten volledig en in hun oorspronkelijke staat worden teruggestuurd (productetiket, accessoires, hoes, enz.). De Producten moeten intact zijn, in perfecte staat om doorverkocht te worden, en mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Beschadigde of onvolledige Producten worden niet terugbetaald.

Volgens het publiekrecht reizen de goederen op risico van de Klant en in dat opzicht raadt BERGERE DE FRANCE de Klant in het bijzonder aan om alle nodige verzekeringen af te sluiten om zich in te dekken tegen dit risico en/of alle maatregelen te nemen om het Product optimaal te beschermen.


10.5. Terugbetaling

Het volledige gestorte bedrag, met inbegrip van de leveringskosten, wordt, ten laatste binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop BERGERE DE FRANCE wordt ingelicht over de beslissing van de Klant om de bestelling te herroepen, terugbetaald aan de Klant.

Indien de Klant uitdrukkelijk gekozen heeft voor een duurdere leveringswijze dan de standaard leveringswijze, wordt uitsluitend het bedrag van een standaard levering terugbetaald. De terugbetaling kan uitgesteld worden tot de ontvangst van de teruggestuurde goederen of totdat de Klant een bewijs van de verzending van de goederen heeft voorgelegd.

De terugbetaling wordt uitgevoerd via hetzelfde betalingsmiddel als datgene dat door de klant werd gebruikt voor de oorspronkelijke trasactie, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Klant om de terugbetaling via een ander betalingsmiddel uit te voeren.

Aangezien getrouwheidschèques of geschenkbonnen geen geldwaarde bezitten, kunnen ze niet worden terugbetaald of omgeruild. Het bedrag van bestellingen die met getrouwheidschèques of geschenkbonnen betaald werden, zal gecrediteerd worden op het account van de Klant voor de resterende geldigheidsduur van de getrouwheidschèque of de geschenkbon.

Overeenkomstig artikel VI.71 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de Klant door BERGERE DE FRANCE aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stelen, mag de klant het uitsluitend hanteren en inspecteren op een manier die hem ook in de winkel zou toegestaan zijn. De Klant moet het Product tijdens de herroepingsperiode met alle nodige voorzorgsmaatregelen hanteren en inspecteren.


10.6. Gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.72 van het Wetboek van Economisch Recht, stelt de uitoefening van het recht op herroeping van een hoofdovereenkomst automatisch een einde aan elke aanvullende overeenkomst, tenzij de aanvullende overeenkomst uitgevoerd werd voor het einde van de herroepingstermijn.


ARTIKEL 11. WETTELIJKE GARANTIES

BERGERE DE FRANCE blijft verantwoordelijk voor conformiteitsfouten van het goed binnen de voorwaarden voorzien in de artikelen 1649 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en voor verborgen gebreken van het verkochte goed binnen de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de klant handelt binnen het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie:

 • geniet hij van een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om te handelen;
 • kan hij kiezen tussen de herstelling of de vervanging van het goed, onder voorbehoud van de kostvoorwaarden voorzien door artikel 1649 quinquies §2 van het Burgerlijk Wetboek;
 • is hij gedurende vierentwintig maanden volgend op de levering van het goed vrijgesteld van het melden van het bewijs van het bestaan van de conformiteitsfout, behalve voor tweedehands goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de eventueel toegekende commerciële garantie.

Hij kan beslissen om de garantie te doen gelden tegen de verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In die hypothese kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een korting op de verkoopprijs, in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Hieronder worden de artikelen 1649ter, 1649quater,1649 quinquies en de artikelen 1641 en 1648 van het Burgerlijk Wetboek vermeld:

 • Art. 1649ter. § 1. Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien:
  • 1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;
  • 2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;
  • 3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
  • 4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.
 • § 2. De verkoper is niet gebonden door de in § 1, 4°, bedoelde publiekelijk afgelegde mededelingen indien hij aantoont dat:
  • bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn,
  • deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of
  • de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.
 • § 3. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.
 • § 4. Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het consumptiegoed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst betreffende het goed en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd. Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in de montagehandleiding.
 • Art. 1649quater. § 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking. In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.
 • § 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.
 • § 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.
 • § 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.
 • § 5. De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1.

Art. 1649quinquies. <W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding: 01-01-2005> § 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3.

Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

§ 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.

De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vorm van genoegdoening geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op:

 • de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben;
 • de ernst van het gebrek aan overeenstemming;
 • de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

§ 3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:

 • indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of
 • indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.
 • In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

Art. 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

"De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht."


Art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek:

"De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is."

Indien er, voorafgaand aan elke rechtsvordering, een minnelijke schikking wordt gezocht, wordt in herinnering gebracht dat deze de handelingstermijnen van de wettelijke garanties niet onderbreekt.


ARTIKEL 12. VERANTWOORDELIJKHEID

De aangeboden Producten en Diensten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving en de in België toepasselijke normen. De onderneming BERGERE DE FRANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waarin het Product geleverd wordt. De Klant moet bij de lokale overheden de import- of gebruiksmogelijkheden controleren van de Producten die hij overweegt te bestellen.

De onderneming BERGERE DE FRANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade met betrekking tot het gebruik van internet, waaronder een onderbreking van de dienst, de aanwezigheid van een virus of een indringing van buitenaf of, algemener, alle gevallen die door de rechtbanken als overmacht of handeling van derden worden beschouwd.

Bepaalde hyperlinks kunnen verwijzen naar andere websites dan www.bergere-de-france.be. De onderneming BERGERE DE FRANCE wijst alle verantwoordelijkheid van de hand indien de inhoud van deze websites de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen overtreden.

De onderneming BERGERE DE FRANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade die zou kunnen voortspruiten uit de aankoop van de Producten.


ARTIKEL 13. VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die ingezameld worden tijdens een bestelling van de Klant zijn nodig voor de verwerking van de bestelling door de onderneming BERGERE DE FRANCE en haar dienstverleners en kunnen, onverminderd de door de betrokkene uitgeoefende rechten, gebruikt worden om informatie te verschaffen over de door de voornoemde onderneming en/of haar dienstverleners geleverde diensten.

Bij de aanmaak van zijn klantaccount op de Website, kan de Klant ervoor kiezen om aanbiedingen van BERGERE DE FRANCE te ontvangen.

Indien de Klant, Bezoeker of Bestemmeling van een bestelling ermee instemt om zijn individuele persoonsgegevens mee te delen, beschikt hij op elk ogenblik, overeenkomstig de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016, over het recht op individuele toegang, rectificatie, beperking, portabiliteit, verzet en het recht om vergeten te worden bij de verwerking van deze gegevens.

De Klant kan dit recht doen gelden door contact op te nemen met de onderneming BERGERE DE FRANCE door te schrijven naar het onderstaande adres, telefonisch op 056-34 06 82 (in het Frans) of op 056-34 66 02 (in het Nederlands) van 9u tot 17u van maandag tot vrijdag of via e-mail door de instructies in deze link te volgen: contact met ons opnemen.

De Klant of Bezoeker die hiervoor vooraf uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven kan, door toedoen van de onderneming BERGERE DE FRANCE, via e-mail commerciële aanbiedingen ontvangen voor producten en diensten die geleverd worden door de commerciële partners van de onderneming BERGERE DE FRANCE.

In dit kader biedt de onderneming BERGERE DE FRANCE de Klant of Bezoeker bij diens inschrijving of een bestelling, of in het kader van andere specifieke handelingen, aan om via e-mail ingelicht te worden over de aanbiedingen van www.bergere-de-france.be(newsletters, e-mails m.b.t. evenementen, en e-mails rond promotionele aanbiedingen).

De Klant of Bezoeker kan ook op elk moment zijn keuze wijzigen.

De onderneming BERGERE DE FRANCE maakt gebruik van gegevensverzamelingssystemen, waaronder cookies. Een cookie is een digitaal bestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Aan de hand van cookies kan een eerder bezoek van de Klant of Bezoeker aan de website gesignaleerd worden en de gebruiker in verband brengen met de op de website ingevoerde persoonsgegevens, in het kader van de identificatie van de winkelmand.


ARTIKEL 14. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle gegevens, van welke aard ook, en met name de teksten, grafieken, logo’s, iconen, beelden, illustratie, radio- of videoclips, (al dan niet figuratieve) merknamen, software, ongeacht of ze gedeponeerd zijn of niet, ... met inbegrip van de gebruikte onderliggende technologieën, die zich op de Website www.bergere-de-france.be bevinden, zijn beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht, de handelsmerken en de intellectuele eigendom.

In dat opzicht is enkel privégebruik toegelaten.

De Klant of Bezoeker verbindt zich ertoe niet over te gaan tot reproductie, samenvatting, wijziging of verspreiding van een tekst, titel, toepassing, software, logo, merknaam, informatie of illustratie voor ander gebruik dan privégebruik zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de onderneming BERGERE DE FRANCE, hetgeen elke representatie voor professionele doeleinden of massale verspreiding uitsluit. De Klant of de Bezoeker verbindt zich er ook toe om de Website of een gedeelte ervan niet te reproduceren op een andere website of een intern bedrijfsnetwerk.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als namaak en wordt bestraft volgens het Intellectuele Eigendomsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van BERGERE DE FRANCE. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van de onderneming BERGERE DE FRANCE is streng verboden.

Voor de aanmaak van elke hyperlink vanuit een website naar de Website www.bergere-de-france.be is de uitdrukkelijke goedkeuring van de onderneming BERGERE DE FRANCE vereist. Desgevallend moet deze link op eenvoudige aanvraag van de onderneming BERGERE DE FRANCE verwijderd worden.


ARTIKEL 15. OVERMACHT

De uitvoering door BERGERE DE FRANCE van zijn verplichtingen in het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt opgeschort in geval van toeval of overmacht die de uitvoering ervan verhindert of vertraagt.

BERGERE DE FRANCE licht de Klant binnen de 10 dagen vanaf de datum waarop de gebeurtenis zich voordoet in over het toeval of de overmacht.

De beide partijen nemen in dat geval, behoudens onmogelijkheid wegens overmacht, binnen een termijn van een maand contact met elkaar op om de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal worden voortgezet te bespreken.

Wanneer de opschorting van de uitoefening van de verplichtingen van BERGERE DE FRANCE langer dan een maand duurt, heeft de Klant de mogelijkheid om de Bestelling te herroepen en zal BERGERE DE FRANCE de Bestelling terugbetalen onder de in Artikel 10.5 beoogde voorwaarden.

De onderneming BERGERE DE FRANCE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst wanneer dit toe te schrijven is aan de onvoorziene en onoverkomelijke tussenkomst van een derde of aan overmacht.


ARTIKEL 16. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - DUUR EN TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zolang de door BERGERE DE FRANCE aangeboden Producten en Diensten online zijn.

De onderneming behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de Website.

In geval van wijzigingen gelden echter de Algemene Verkoopvoorwaarden die door de Klant aanvaard werden op het ogenblik waarop hij de bestelling op de website www.bergere-de-france.be geplaatst heeft.

Indien een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, om welke reden dan ook, als ongeldig, nietig, onontvankelijk of ontoepasselijk wordt beschouwd, wordt deze bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft ze geen invloed op de geldigheid en de doeltreffendheid van de overige bepalingen. Een dergelijke wijziging of vaststelling kan de Klant in geen geval de toelating geven om de Algemene Verkoopvoorwaarden niet na te leven.


ARTIKEL 17. NIET-VERZAKING

Het feit dat een van beide Partijen zich niet beroept op een bepaling van de Algemene Voorwaarden kan in de toekomst niet worden uitgelegd als een ontheffing van deze verplichting


ARTIKEL 18. IDENTIFICATIE

De contactgegevens zijn de volgende:
SODIFIL handelend onder de naam 'BERGERE DE FRANCE'.
Naamloze vennootschap met een kapitaal van € 60.000, ingeschreven in het Belgisch Handelsregister onder het nummer 0433.262.970, met hoofdzetel te Schermutselingstraat 1 in 7700 MOESKROEN (BELGIË)
Btw-nummer: 0433.262.970


ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de Belgische wetgeving.

De toepassing van het Verdrag van Wenen betreffende de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.


ARTIKEL 20. GESCHIL - RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

In geval van een geschil richt de Klant zich allereerst tot de Verkoper om een minnelijke schikking te vinden.

De Verkoper spant zich in om het probleem in der minne te regelen.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 524/2013 heeft de Klant het recht om een buitengerechtelijke beslechting van het consumentengeschil met de Verkoper te zoeken via de onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie, die bereikbaar is via het internetadres http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op de Consumentenombudsdienst, op het adres North Gate II Koning Albert II-laan 8 1000 Brussel (Tel: 02 702 52 20 / Fax: 02 808 71 29 / E-mail: contact@mediationconsommateur.be.) Website : http://www.mediationconsommateur.be/nl

Indien de bemiddeling mislukt, is elk geschil betreffende de opstelling, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, zelfs bij pluraliteit van gedaagden of bij oproeping in vrijwaring.